Pressemelding: 100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025

MAN skal produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge, som med det blir det viktigste satsingslandet.

– Dette er en verdensnyhet og en milepæl for arbeidet med å kutte utslipp i transportsektoren. Dette har også vært målsettingen for H2Truck-prosjektet. Vi har arbeidet over lengre tid med MAN Norge og hovedkontoret i Tyskland for å få dette til. Jeg er glad for at vi nå har lykkes, og at målet for H2Truck med det kan nås, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn og ansvarlig for H2Truck-prosjektet.

– MANs mål med å tilby hydrogenlastebilene er å tilby en alternativ nullutslippsteknologi i segmenter som er utfordrende å elektrifisere. Vi har registrert stor interesse for hydrogenforbrenningsteknologien innenfor segmentene langtransport og anlegg fra norske aktører, og det er én av grunnene til at nettopp Norge er valgt som første land, sier Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge

– Vi er klare til å bygge hydrogenstasjoner for lastebiler i Norge og har jobbet tett sammen med MAN og H2 Truck for å få de første 100 hydrogenlastebilene på veien allerede i 2025, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.

– MANs lansering markerer starten på utrullingen av hydrogenlastebiler og -stasjoner. Dette er en milepæl for hydrogensatsingen i Norge, og svært viktig for å nå klimamålene innen transport sier generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum.

Les pressemeldingen her. 

MAN hTGX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ønsker utbygging på naturens premisser

Det er viktig å ta nødvendige miljøhensyn når man velger arealer for bakkemonterte solkraftanlegg. Først og fremst må man velge områder som allerede er beslaglagt av menneskelig aktivitet, sier Lill-Torunn Kilde, strategisk rådgiver i Evig Grønn AS.

Bakkemonterte solkraftverk i Norge er en hittil uutnyttet energiressurs som nå flere og flere i kraftbransjen viser interesse for. Multiconsult har på oppdrag fra Solenergiklyngen utarbeidet en veileder for beste praksis for utbygging av større bakkemonterte solkraftverk i Norge. Veilederen er et første steg på veien til en felles standard for solkraftbransjen, når det gjelder valg av arealer, konsesjoner og tillatelser, nettilknytning, teknologivalg og solkraftens rolle i det norske kraftsystemet. Kilde har vært bidragsyter på vegne av Solenergiklyngen, og deltok i dag på lanseringen av Norges første veileder for bakkemonterte solkraftanlegg i Norge. 

Torje Evensen, rådgiver solenergi i Multiconsult, Lill-Torunn Kilde, Evig Grønn AS, Trine K. Berentsen, adm.dir. Solenergiklyngen, Jørn Stave, seniorrådgiver miljø i Multiconsult. 

Her kan du laste ned veilederen Bakkemonterte solkraftverk i Norge — prosess og beste praksis

.

Sol kan bli like stort som vannkraft i Norge

Ny rapport viser at det tekniske potensialet for solkraft på bygg og infrastruktur i Norge kan bli på nivå med norsk vannkraft. Solkraft kan dermed bidra til å dekke store deler av det økte energibehovet i Norge framover.

Rapporten «Norsk solkraft 2022- innenlands og eksport» utarbeidet av Multiconsult for Solenergiklyngen viser at dersom hele potensialet for sol på bygg blir utnyttet vil det tilsvare en årlig kraftproduksjon på ca. 66 TWh, eller rundt halvparten det vannkraften produserer i dag. Tas utbyggingspotensialet for allerede beslaglagt mark, som jordbruksarealer antatt å være ute av drift, parkeringsplasser og avsluttede deponier med, så kan solcelleanlegg bidra med til sammen 199 TWh årlig. Til sammenlikning får vi i dag 138 TWh årlig fra vannkraft.

– Det ligger et enormt potensial i solkraftanlegg på bygg. Dette er anlegg som ikke tar en meter urørt natur, de lager ikke støy, og er ikke visuelt forurensende. Energien produseres der den brukes, og reduserer nettap av energi som ellers må fraktes over store avstander, sier adm.dir. Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Lill-Torunn Kilde i Evig Grønn er ansvarlig for kommunikasjon, samfunnsansvar i Solenergiklyngen.

Last ned rapporten «Norsk solkraft 2022- innenlands og eksport» her.

.

 

Evig Grønn statistikk: Utbredelse av kjøretøy på el, hydrogen og biogass

Evig Grønn har utarbeidet statistikk over for utbredelse av kjøretøy, infrastruktur og insentiver på el, hydrogen og biogass i landene i den nordre Scandria-korridoren; Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Arbeidet er utført for Østlandssamarbeidet og Region Skåne som deltar i Scandria-alliansen. Dette er et politisk samarbeid mellom regioner ledet av regionen Berlin-Brandenburg. Evig Grønn har i perioden 2019-2021 koordinert arbeidet med satsing på alternative drivstoff i alliansen.

Statistikken viser blant annet Norges unike posisjon i utbredelse av elbiler, og også at vi nå begynner å se en vekst i antall varebiler og lastebiler som bruker alternative drivstoff. Konklusjonen er imidlertid at det fortsatt er en lang veg å gå for å redusere klimagassutslipp fra både person- og varetransport i landene.

Det er også utarbeidet statistikk for utbredelse av kjøretøy på alternative drivstoff for de fire fylkene som inngår i Østlandssamarbeidet; Vestfold og Telemark, Oslo, Viken og Innlandet. Dette gjelder for segmentene personbil, varebil, lastebil og buss i kollektivtrafikk. Dataene blir blant annet benyttet som grunnlag for å diskutere felles innsats for å øke utbredelse av kjøretøy og tilrettelegging av infrastruktur i fylkene.

Les mer og last ned statistikk og faktaark her.

.

 

HURRA! Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Nå har vi det synlige beviset på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for å redusere våre miljøpåvirkninger. 

Vi jobber hver dag for å bidra til grønn omstilling i næringslivet. Nå skal vi også jobbe med grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø i vår egen bedrift.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere. Dette kan du lese mer om i vår miljøpolicy.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Les mer: www.miljofyrtarn.no.

—————————————————————————————————————

Statusrapport for hydrogen

– med mulighetsstudie for Vestfold og Telemark

Evig Grønn har utarbeidet en statusrapport for hydrogen som inkluderer et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark.

Rapporten gir et utfyllende bilde av status for hydrogen som energibærer, og viser hvordan politiske rammeverk, spesielt i Europa, legger til rette for at hydrogen vil få en sentral rolle i den grønne omstillingen. 

Rapporten gir en grundig innføring i hydrogen i energisystemet, den beskriver mulige flåtebrukere av hydrogenkjøretøy, og viser potensialet for reduksjon av klimagassutslipp ved bruk av hydrogen til transport. 

Statusrapporten inkluderer et mulighetsstudie som ser på potensialet for bruk av hydrogen til transport i Vestfold og Telemark (Grenland). Dette gjøres gjennom utvikling av to scenarier for hydrogenkjøretøy i fylket i 2025 og 2030. Fra scenariene utledes behov for hydrogeninfrastruktur og forslag til lokalisering av stasjoner.  

Rapporten viser også potensial for næringsutvikling og grønn verdiskaping i Vestfold og Telemark knyttet til hydrogen. Det gis forslag til hvordan fylkeskommune, kommuner og næringsliv i fellesskap kan legge til rette for produksjon og bruk av grønt hydrogen. 

«Status for hydrogen» gir således et kompetanseunderlag for utvikling av regionale strategier for satsning på bruk av hydrogen som energibærer, og er et godt verktøy for de som skal bygge ut infrastruktur.

Last ned rapporten her.

 

—————————————————————————————————————

Plan for infrastruktur for alternative drivstoff i Trondheim kommune

Trondheims kommune har ambisiøse klimamål. De direkte klimagassutslippene fra transport være redusert med 85 % innen 2030, sammenlignet med 1991. Det krever en vesentlig endring i kjøretøyparken fra dagens hovedsakelig fossile sammensetning og mot fornybart. Evig Grønn har sammen med Endrava, Hafslund Rådgivning og WSP kartlagt nødvendig infrastruktur for alternative drivstoff for transport i Trondheim frem mot 2030 slik at klimamålene kan nås. 

Infrastrukturutvikling i lys av omstilling til lavutslippssamfunnet er en viktig problemstilling som krever langsiktig arbeid. Målet er at infrastrukturen skal ligge litt i forkant av kjøretøyutviklingen slik at overgangen fremmes og ikke hindres. Men hva er behovet fremover, og hvilken rolle kan kommunen ta for å sikre den mest hensiktsmessige utviklingen av infrastrukturen? 

Prosjektet ble gjennomført høsten 2020 og har bestått av datainnsamling og analyse, samt tre innspillsworkshops med transportører, energistasjonsaktører og internt i Trondheim kommune. Leveransene er i form av denne rapporten samt tilhørende kartmateriale for videre bruk hos Trondheim kommune.

Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her

 

—————————————————————————————————————

Veikart for solkraftbransjen

Solenergiklyngen og FME SUSOLTECH legger i dag fram «Veikart sol mot 2030» på vegne av en samlet solkraftbransje. 

Norge har et sterkt behov for å erstatte arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen. Veikartet for solenergi foreslår konkrete grep som vil bidra til at Norge kan få betydelige positive effekter fra solenergiindustrien, innen innovasjon, næringsutvikling, sysselsetting og eksport. Veksten i solkraftbransjen vil også ha stor betydning for vår fremtidige energiproduksjon og klimafotavtrykk. 
Evig Grønn AS, ved strategisk rådgiver Lill-Torunn Kilde, har vært bidragsyter til veikartet. 

Les og last ned veikartet her

Foto: Scatec Solar

Omsetning og sysselsetting
Veikartet viser at den samlede sysselsettingen i en bred, norsk solenergibransje kan nå 
10 000 årsverk i 2030. Samtidig vil den årlige omsetningen samlet nå minst 60 milliarder kroner. Dette vil i hovedsak komme fra aktører innen disse feltene:

  • Installasjon av solcelleanlegg i Norge
  • Utvikling og drift av solparker i utlandet
  • Eksport av miljøvennlig silisium og wafere til bruk i solcellepaneler
  • Eksport av teknologi og løsninger for flytende solkraftverk

Omfattende bransje

Norsk solbransje har i dag ledende aktører innen alt fra utvikling og drift av solparker, ny teknologi for flytende solkraftanlegg, miljøvennlig produksjon av solcellematerialet silisium og løsninger for installasjon av solcelleanlegg i stadig smartere bygg. 


Solenergiklyngen: representerer over 100 medlemmer innen norsk solkraftbransje. 
FME SUSOLTECH
: er det ledende nasjonale forskningssenteret for solenergi i Norge.

—————————————————————————————————————

Evig Grønn med webinarserie om hydrogen

Evig Grønn arrangerer tre webinarer om hydrogen til transport i Vestfold og Telemark i november og desember.

Eventene er en del av Mulighetsstudie for hydrogen til transport i Vestfold og Telemark som Evig Grønn gjennomfører med støtte fra fylkeskommunen. Studiet vil blant annet synliggjøre hvilke muligheter det er for bruk av hydrogen til ulike transportsegmenjter, hvor det er hensiktsmessig å etablere infrastruktur og hvordan fylkeskommunen og kommuner kan legge til rette for omstilling til utslippsfri transport.

Hydrogenbiler og -lastebiler er elektriske kjøretøy med hydrogen i stedet for batteri. Hydrogenet omdannes til elektrisitet i en brenselcelle. Utslippet er ren vanndamp. Fordelen med hydrogen er at man får lenger rekkevidde og kortere fylletid enn for batterielektriske kjøretøy. Det gjør at hydrogen kan være et attraktivt drivstoff for bla t annet drosjer og lastebiler.

Webinarene gjennomføres på Teams og er åpen for alle interesserte. Meld deg på via lenkene over.

—————————————————————————————————————


Evig Grønn leder hydrogenlastebilprosjekt

Prosjektet H2 Truck har som målsetting å få hydrogenlastebiler på norske veier. Prosjektet samler 9 av de mest sentrale transportaktørene i Norge, blant andre Bama, Coop, DB Schenker, Posten Norge, postnord og Rema 1000. Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn er prosjektleder, og samarbeider med Institutt for energiteknikk om gjennomføringen.

Hydrogenlastebilene er nå på vei inn på det europeiske markedet. Nylig lanserte ASKO den første av 4 hydrogenlastebiler fra Scania som de skal bruke til distribusjon av matvarer i Midt-Norge. I Sveits har flere aktører gått sammen om å ta i bruk 1.000 Hyundai hydrogenlastebiler innen 2023. De første 50 kommer til Sveits i 2020.

Veitransport står for 17% av de norske klimagassutslippene. Tungtransporten er den vanskeligste å redusere utslippene fra. Norske aktører i transportbransjen har satt seg ambisiøse klimamål, og H2 Truck skal bidra til at disse nås gjennom en omstilling til utslippsfri transport.

Les mer om H2 Truck prosjektet.

—————————————————————————————————————

.

 

Kortreist lykke

«Om å velge det beste for meg selv og miljøet.»

Boken er utgitt av Evig Grønn AS, og handler om å ta valg som bidrar til mindre forbruk, mer miljøvern og bedre helse.

Les mer om boken her 

.

—————————————————————————————————————

Bærekraftrapport for Akershus fylkeskommune

Bærekraftrapport 2018 for Akershus fylkeskommune ble lagt fram for fylkestinget 25. november 2019. Den gir oversikt over bærekraftresultater og status og utfordringer for å redusere klimagassutslippene i Akershus. Rapporten er skrevet av Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn. Fylkeskommunens fagavdelinger har bidratt med innspill, sammen med kollektivselskapet Ruter AS og fylkeskommunens klimaregnskap.

Akershus var med sin bærekraftrapport for 2016  den første fylkeskommunen som la fram en slik rapportering i Norge. Fylkeskommunen har med det vært en pionér i arbeidet med bærekraftarbeidet. Rapporteringen er utviklet for hvert år og den tredje rapporten som nå er presentert  inneholder blant annet en gjennomgang av arealbruksendringer og luft- og støyforurensing i fylket. Det er gjort beregninger av klimaeffekt som følge av endringene i arealbruk. Jan Carsten Gjerløw har hatt ansvar for utarbeidelsen av alle tre rapportene for Akershus fylkeskommune. Les Akershus fylkeskommunes bærekraftrapport her

—————————————————————————————————————

Evig Grønn koordinerer arbeid med alternative drivstoff i Scandria Alliance

Jan Carsten Gjerløw i Evig Grønn skal koordinere arbeidet med å fremme utbredelsen av alternative drivstoff (el, hydrogen og biogass) i den nordlige Scandria-korridoren. Korridoren er én av EU-s prioriterte transportkorridorer og går fra Oslo til Berlin. En rekke regioner samarbeider i Scandria Alliance om å gjøre transporten i korridoren grønnere og mer effektiv. Alliansen ledes av Joint Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg.

Les mer

—————————————————————————————————————

Green Network i Sandefjord Næringsforening

Evig Grønn er faglig ansvarlig for Green Network, et nytt nettverk i Sandefjord Næringsforening der hensikten er å bidra til økt grønn konkurransekraft. Nettverket fokuserer på bærekraftige tiltak som lønner seg, både for omdømmet, konkurransekraften og bunnlinja. Vestfold fylkeskommune har bidratt med midler til nettverket.

Les mer

—————————————————————————————————————

Evig Grønn leder mulighetsstudie for bruk av hydrogen

Evig Grønn skal i 2020 gjennomføre et mulighetsstudie for bruk av hydrogen til transport i Vestfold. Prosjektet tar som utgangspunkt fylkeskommunens og kommunenes mål om at flere skal kjøre utslippsfritt for å redusere klimagassutslippene, samt den økende interessen i Norge og internasjonalt for bruk av hydrogen til transport både for personbiler, nyttekjøretøy og andre transportformål. Sandefjord kommune og flere bedrifter i Vestfold deltar i prosjektet. Prosjektet er støttet økonomisk av Vestfold fylkeskommune.

Les mer