Evig Grønn AS har som målsetting å øke våre kunders kompetanse om hvilke muligheter som ligger i grønn omstilling. Gjennom vårt virke søker vi å øke bedrifters og organisasjoners grønne konkurransekraft.

Vår virksomhet jobber spesielt med følgende bærekraftsmål:

Evig Grønn AS har spesialkompetanse på solenergi og hydrogen, og jobber med utviklingsprosjekter som bidrar til økt bruk av fornybar energi.

Evig Grønn AS jobber i prosjekter som har som mål å skape robuste, bærekraftige infrastrukturer, for eksempel innen utbygging av verdikjeder og distribusjonssystemer innen solenergi og hydrogen til transport. Her inngår også koblinger mot nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer.

Evig Grønn AS jobber inn mot utviklingsaktører og prosjekter der grønn byutvikling er i fokus. Nåtidens byggerier må ta høyde for både økt befolkningstetthet i byer og et våtere, villere og varmere klima.

Evig Grønn AS vil stimulere til ansvarlig produksjon og forbruk, med bærekraft i fokus i alle ledd. Evig Grønn AS har prosjekter som skal inspirere til bærekraftige forbruksmønstre.

Evig Grønn AS vil gjennom vårt arbeid bidra til handlekraft for å stoppe klimaendringene.

Evig Grønn AS jobber med nettverk som metode, og kobler sammen næringsliv, myndigheter, FoU, innovasjonsmiljøer og investorer i prosjekter innen det grønne skiftet. For å løse verdens utfordringer innen klima, naturmangfold og bærekraft må vi jobbe sammen, på tvers av interesser og fagfelt.